Irans skogar

SKOGAR

Mer än en tiondel av Iran är täckt av skog. Milt klimat, rikligt med regn och långa växtsäsonger bidrar till täta skogar med timmer av högsta kvalitet i regionen kring Kaspiska havet. Fler än 2000 olika växttyper odlas i Iran, men i de tempererade zonerna satsar man särskilt på odling av hårdträ, som björk, ek, sibirisk alm, lönn, valnön, ask, järnträ, svartlind, al och fikon. Omkring hälften av de kaspiska skogarna består av dessa träslag och återstoden utgörs främst av buskmarker. I Zagrosbergen i väster och i Khorasan- och Farsprovinserna finns rikligt med ek, valnöt och lönn. Shiraz är dessutom berömt för sina cypresser.


Naturen i Irans skogar


De iranska skogarna tillhör den europeisk-sibiriska växtregionen, där klimatet varierar mellan kallt och måttligt varmt väder.


Den pontiska subregionen inkluderar nordsidan av Alborzbergen och intilliggande kustområde och nordsidan av Turkiets bergsområden. Detta klimat har mycket växtkraftiga skogar. Den årliga nederbörden är åtminstone 1000 mm och det regnar även på sommaren. Floran i detta område består av 8% iransk-turansk, 22% medelhavsvegetation och 40% av europeisk-sibiriska arter.


Ett av de främsta karaktärsdragen för detta område är den passande miljön för de typer av flora som riskerade att försvinna från Europa när det kalla klimatet bredde ut sig under den neogena perioden. Denna floragrupp expanderade snabbt i Iran och blev en del av de endemiska arterna. En annan av subregionerna kallas för Hyrcanica, som har en mängd olika träslag. En av dessa grupper är Alnetea Hyrcanica som är vanligt förekommande vid den Kaspiska kusten.


De iranska skogarna kan delas upp ekologiskt som innefattande följande biomer:

1 Kaspiska bredbladiga skogar

2 Arasbaraniska skogar

3 Zagrosbergens skogar


Särskilt viktiga arter i de kommersiellt användbara skogarna är:

•Björk

•Avenbok

•Ek

•Al

•Lönn

•Lind

•Persiskt järnträGolestanprovinsen                                                       


Större delen av bergsområdena i Golestanprovinsen och delar av slätterna kring Gorgan täcks av skog, motsvarande en yta på 421 000 hektar. Här finns tre skogsparker med en yta på drygt 1000 hektar och det finns även 3000 hektar planerad skog.Mazandaranprovinsen


Den totala ytan av skogen i denna provins är 965 000 hektar och träden är mestadels bredbladiga lövträd. Skogarna i de östra delarna av provinsen hänger samman med skogarna i Minudasht och Golestan och breder framför allt ut sig i regionerna Sari och Nowshahr. Av dessa skogar används 487 000 hektar kommersiellt, medan 184 000 är skyddade. Det finns 11 skogsparker.Gilanprovinsen


I Gilanprovinsen finns 568 000 hektar skog, varav det allra mesta kring staden Astara. Den planterade skogen täcker en yta på drygt 1000 hektar och det finns 16 skogsparker med en yta på 5400 hektar.Nuvarande situation


Uppskattningsvis täckte den kaspiska skogen år 1963 totalt omkring 3 420 000 hektar, medan en uppskattning är 1980 pekade på att skogsområdet krympt till 1 900 000 hektar. Sedan dess har skogsområdet fortsatt att krympa och man uppskattar att det nu motsvarar ungefär 1 800 000 hektar.


Utöver att skogen minskar i yta så håller även dess biomassa på att förstöras och inom skogsbruket får man nu endast ut en tredjedel av biomassan mot tidigare på samma yta med skog.


På de lägre höjderna över havet har nästan allt kommersiellt brukbart timmer röjts borg. Det är även en liknande situation på högre höjder där befolkningen röjt undan det mesta av den sub-alpina skogen, vilket även fått förödande konsekvenser för övrig vegetation. Källor


Nations Encyclopedia: http://www.nationsencyclopedia.com/Asia-and-Oceania/Iran-FORESTRY.html

Mongabay: http://rainforests.mongabay.com/deforestation/2000/Iran.htm

Caspian environment: http://www.caspianenvironment.org/itcamp/iran2.htm

Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Alborz

Wikipedia:  http://en.wikipedia.org/wiki/Zagros_Mountains